Walne zgromadzenie członków Cechu Przedsiębiorców Branży Mięsnej Ziemi Łódzkiej

Walne zgromadzenie członków Cechu Przedsiębiorców Branży Mięsnej Ziemi Łódzkiej otworzył Starszy Cechu – Prezesa Zarządu Jan Podkówka. Po przywitaniu zaproponował on na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sławomira Lemańskiego, którego kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Sekretarzem zgromadzenia został wybrany Konrad Podkówka.

Uwzględniając porządek obrad Walnego Zgromadzenia kolejno zostały przedstawione sprawozdania: przez Jana Podkówkę z działalności zarządu cechu za 2017 rok; przez Mirosława Krysztofiaka komisji rewizyjnej, rekomendujące udzielenie absolutorium dla zarządu cechu; przez Marka Machurę sprawozdanie z działalności Sądu Cechowego (bez uwag); przez Mariana Winiarskiego sprawozdanie finansowe cechu za 2017 rok oraz projekt działalności cechu na 2018 rok z uwzględnieniem planu finansowego.

W sprawach różnych omówiono negatywne konsekwencje obecności ASF w Polsce, zarówno dla hodowli trzody chlewnej, jak i dla branży mięsnej w zakresie produkcji i sprzedaży wieprzowiny i przetworów (czego odzwierciedleniem jest utrata wielu rynków zagranicznych).  Zaznaczono, że dotychczasowe rozwiązania w zakresie walki z afrykańskim pomorem świń nie były w pełni skuteczne w wyniku czego notowano coraz więcej ognisk tej choroby nie tylko wśród dzików, ale także w ramach prowadzonej hodowli świń. W świetle powyższego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym 2018 r. wydało rozporządzenie o wprowadzeniu obowiązkowej bioasekuracji w zakresie hodowli trzody chlewnej na terenie całego kraju. Decyzja ta oraz podjęte działania dotyczące intensywnego odstrzału dzików, jako głównego źródła tej choroby, stwarzają szansę na uporanie się z ASF. Jest to aktualnie najpoważniejszy problem, jaki dotyka nasze rolnictwo w obszarze hodowli, mający duży wpływ na pozycję ekonomiczną branży mięsnej.                                                                   

Poruszono również znaczenie rozporządzenia komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20.04.2017 r.  dotyczące klasyfikacji poubojowej tusz zwierzęcych. Umożliwia ono państwom członkowskim (rozdział I w art. 2, ustęp 1), aby wymogi dotyczące klasyfikacji tusz bydła i świń zamieszczone odpowiednio  w pkt. A.V i B.II załącznika 4 do rozporządzenia (UE)  nr 1308/2013 nie obowiązywały rzeźni, w których dokonuje się uboju:

a) mniej niż 150 sztuk bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej tygodniowo średnio w skali roku,

b) mniej niż 500 świń tygodniowo średnio w skali roku.

W czasie dyskusji podkreślono, że zwiększenie limitu uboju bydła i świń bez konieczności prowadzenia klasyfikacji jest w pełni uzasadnione w przypadku małych i średnich ubojni, gdyż faktycznie te zakłady dokonują w większości skupu żywca rzeźnego bezpośrednio od rolnika. Pozyskane tusze zwierzęce są praktycznie w całości przeznaczane do rozbioru na cele kulinarne i przetwórcze w ramach tego samego zakładu. W trakcie dyskusji podkreślono, że rozporządzenie (UE) 2017/1182 daje duże możliwości wsparcia dla małej i średniej przedsiębiorczości branży mięsnej uwzględniając koszty wynikające z prowadzenia klasyfikacji tusz zwierzęcych. Uwzględnienie rozporządzenia w ramach krajowego prawa będzie zatem czynnikiem wzmacniającym konkurencyjność małych i średnich firm branży mięsnej. obserwując postępujące procesy centralizacyjne branży. 

Na zakończenie zebrania, Jan Podkówka przedstawił projekt obchodów jubileuszu 200-lecia cechu zaplanowanego na dzień 22.09.2018 roku w zabytkowej willi Milsha, należącej do cechu, a także Świętomięsa Polskiego, które będzie zorganizowane w dniu 23 września w centrum Łodzi przy Urzędzie Miasta. (Łódź, 06.06.2018 r.) Marian Winiarski

Reklama

Partnerzy

Skip to content