Dla Autorów

Wskazówki dotyczące przygotowania artykułu:

 • Artykuł przeznaczony do opublikowania w „Gospodarce Mięsnej” powinien mieć naukowo-techniczny charakter i być powiązany z aktualnymi problemami przemysłu;
 • Artykuł powinien być oryginalny, przez co należy rozumieć, że nie był dotychczas publikowany w całości lub znaczącej części (jeśli artykuł jest fragmentem innej pracy, np. doktorskiej, habilitacji, to informacja o tym powinna znaleźć się w spisie literatury);
 • Artykuł powinien obejmować wąski temat, ale potraktowany możliwie wyczerpująco. Należy unikać powtarzania wiadomości ogólnie znanych, ujętych w wydawnictwach książkowych;
 • Jeżeli dane zagadnienie jest obszerne, należy rozbić je na fragmenty stanowiące odrębne artykuły, które mogą być publikowane niezależnie od siebie;
 • Artykuł powinien odznaczać się jasną i logiczną budową: materiał powinien być podzielony na części, których tytuły muszą odtwarzać treść w nich zawartą. Wnioski z przeprowadzonych rozważań powinny być wyraźne i jasno sformułowane na końcu artykułu;
 • Treść artykułu powinna być odpowiednio uzupełniona rysunkami, fotografiami, schematami itp., jednak liczbę ilustracji należy ograniczyć do niezbędnych;
 • Tytuł artykułu należy podać w jęz. polskim i jęz. angielskim i dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe polskie i angielskie;
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 8 stron (1 strona – 1 800 znaków);
 • Artykuł powinien być dostarczony w wersji elektronicznej w formacie *doc, *docx, rysunki także w formacie *eps, *jpg lub *tif, a wykresy w *xls lub *xlsx;
 • Autorzy są zobowiązani do podawania na końcu artykułu pełnego wykazu źródeł wykorzystywanych przy jego opracowaniu i podawania w treści odpowiednich odsyłaczy do kolejnego numeru pozycji cytowanej w spisie literatury. Spis literatury powinien zawierać: przy książkach – nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł książki, wydawcę, rok i miejsce wydania (ewentualnie numery stron); przy czasopismach – nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer i rok (ewentualnie numery stron). Spis literatury powinien przedstawiać aktualny stan wiedzy i uwzględniać pozycje z literatury światowej. Zalecane jest tworzenie spisu literatury w stylu bibliograficznym Chicago.
 • Autorzy gwarantują, że treść pracy i rysunki są ich własnością (lub podają źródło pochodzenia rysunków);
 • Autorzy zgłaszając artykuł przekazują Wydawcy prawa do jego publikacji w formie drukowanej i elektronicznej, wypełniając i podpisując odpowiednie oświadczenie lub umowę;
 • Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce (link)
 • Artykuły naukowe w „Gospodarce Mięsnej” są recenzowane w modelu jednostronnie anonimowym, zgodnie z procedurą recenzji (link) i formularzem recenzji (link).

Partnerzy