Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej przy SITSpoż.

Przy Stowarzyszeniu Naukowo–Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego powołana została Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej. Celem powołania Rady jest opracowywanie, wdrażanie do produkcji oraz promowanie w społeczeństwie produktów mających walory prozdrowotne i zachęcenie ludzi nauki i producentów żywności do opracowywania nowych produktów o walorach sprzyjających zdrowiu.

Skład Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego:

1. Marcin Bombrych –  Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

2. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek  – Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju;

3. prof. dr hab. Marek Cierach – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz;

4. prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań;

5. prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin;

6. dr inż. Danuta Gajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;

7. prof. dr hab. Jan Gawęcki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań;

8. Barbara Jaworska-Łuczak – Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

9. Paweł Kocon – Dyrektor Biura Rozwoju Rynku; Agencja Rynku Rolnego ;

10. prof. dr hab. Danuta Kołożyn–Krajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;

11. dr inż. Karol Krajewski – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl;

12. prof. dr hab. Krzysztof Krygier – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;

13. prof. dr hab. Andrzej Lenart  – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;

14. dr Jacek Leonkiewicz – lek.wet. Animals by Products – Polski Związek Przetwórców, Warszawa;

15. płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa;

16. Monika Niewiarowska – Główny Analityk w Biurze Wspierania Konsumpcji;  Agencja  Rynku Rolnego, Warszawa;

17.  dr n.med. Jarosław Jan Pinkas – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

18. dr hab. inż. prof. SGGW Antoni Pluta – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 Warszawa;

19. Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor  Sanitarny, Warszawa;

20. mgr inż. Małgorzata Pucek – Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów;

21. dr inż. prof. IBPRS Marian Remiszewski – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Poznań;

22. dr inż. Piotr Szymański –  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa;

23. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław;

24. prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz – Robak –  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

W dniu 24 października 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej działającej w ramach Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej, na którym powołano jej przewodniczącą w osobie prof. dr hab. Danuty Kołożyn-Krajewskiej. 

Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej przy SITSpoż. może odegrać bardzo ważną społeczną misję w promocji żywności mającej walory prozdrowotne w kontekście stwierdzonych zagrożeń zdrowotnych Polaków spowodowanych m.in. takimi czynnikami jak:

– zły stan wyżywienia młodzieży,

– epidemia otyłości wśród dzieci,

– problemy odżywiania ludzi starszych,

– narastające w społeczeństwie zagrożenie stresem.

Za najpilniejszą sprawę uznano wyżywienie dzieci, a konkretnie zapewnienie zdrowych produktów w sklepikach szkolnych. Pierwszym pomysłem była  drożdżówka RADZIWIŁŁÓWKA, która w odróżnieniu od innych tego rodzaju produktów, spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Właścicielem marki RADZIWIŁŁÓWKA jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego.

Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej planuje wspieranie produktów prozdrowotnych i ich producentów. Jedną z form jest przyznanie znaku PRODUKT REKOMENDOWANY RADA PROMOCJI ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ

Znak będzie przyznawany na wniosek Rady Naukowej działającej w ramach Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej. Do pierwszych zadań Rady Naukowej przy RPŻP będzie należało opracowanie wymagań i kryteriów, które muszą spełniać produkty, aby mieć możliwość używania takiego logo na produktach rekomendowanych przez Radę Naukową przy RPŻP.

Reklama

Partnerzy