Łukasz Dominiak Przewodniczącym Grupy Dialogu Społecznego ds Drobiu i Jaj przy Komisji Europejskiej

Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG), został wybrany na Przewodniczącego Grupy Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj (Civil Dialogue Group Animal Products: Poultry and Eggs), stanowiącej oficjalne ciało doradcze Komisji Europejskiej w zakresie sektora produkcji mięsa drobiowego oraz jaj wylęgowych i konsumpcyjnych. Grupa ta zrzesza wszystkich reprezentantów łańcucha produkcji drobiarskiej na szczeblu unijnym. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele hodowców i producentów drobiu stowarzyszeni w Copa-Cogeca, reprezentanci sektora uboju i przetwórstwa mięsa drobiowego oraz jaj zrzeszeni w a.v.e.c. oraz EUWEP, a także członkowie europejskich organizacji handlowych, konsumenckich czy ochrony praw zwierząt. Nowy przewodniczący podczas pierwszego spotkania z uczestnikami Grupy omówił najistotniejsze problemy występujące aktualnie w branży drobiarskiej. Przedstawił również plan działań, jakie zamierza realizować w ciągu dwuletniej kadencji, aby m.in. poprzez efektywną współpracę z Komisją Europejską chronić i wspierać rozwój unijnego sektora drobiarskiego.

        Grupy Dialogu Społecznego funkcjonują w ramach poszczególnych sektorów rolno-spożywczych i stanowią oficjalną platformę wymiany poglądów oraz opinii między interesariuszami związanymi z określoną branżą a Komisją Europejską (DG AGRI). W zależności od podejmowanych tematów, w posiedzeniach zespołu uczestniczą dodatkowo przedstawiciele właściwych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, w tym m.in. DG SANTE, DG TRADE czy DG TAXUD. Po stronie przedstawicieli sektora w spotkaniach udział biorą reprezentanci wszystkich ogniw zaangażowanych w dany sektor rynku, począwszy od produkcji, poprzez przetwórstwo i handel, na konsumpcji kończąc.

        Grupa Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj spotyka się dwa razy do roku w ramach całodniowych posiedzeń. Tematyka spotkań oscyluje wokół wszystkich zagadnień związanych z branżą drobiarską, w tym m.in. rynku mięsa drobiowego i jaj, rynku pasz, regulacji marketingowych, zdrowia i dobrostanu zwierząt, dostępu do rynków państw trzecich oraz importu do UE. Wszelkie wnioski oraz postulaty wypracowywane podczas posiedzeń Grupy Dialogu Społecznego zapisywane są w formie oficjalnego protokołu, który następnie kierowany jest do Komisji Europejskiej. Co istotne, propozycja poruszanych tematów leży w gestii Przewodniczącego Grupy.

      –Jestem dumny, że Grupa Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj przy Komisji Europejskiej zaufała mi i powierzyła tak odpowiedzialne stanowisko. Dodam, że po raz pierwszy w historii funkcjonowania tego ciała doradczego. Przewodniczącym został reprezentant Polski. To duże wyróżnienie, podyktowane zapewne pozycją naszego kraju na arenie międzynarodowej, jednakże osiągniecie tej funkcji nie byłoby możliwe bez wieloletniej pracy Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz jej aktywnej postawy w Brukseli. Kierowanie Grupą Dialogu Społecznego daje szereg narzędzi, które, umiejętnie wykorzystane, pozwalają realnie wpływać na politykę Komisji Europejskiej wobec unijnego sektora drobiarskiego. Obecny czas nie jest łatwy dla sektora drobiarskiego w UE. Mimo wielu sukcesów, rynek zmaga się – bądź będzie wkrótce się zmagać – z wieloma wyzwaniami, chociażby takimi jak import mięsa drobiowego z Ukrainy z pominięciem stawek celnych, próbami powrotu brazylijskich producentów drobiu na rynek europejski czy wreszcie brexitem, o którym tak naprawdę „wiemy, że nic nie wiemy”. Problemy, jakim stawia czoła branża, wymagają zdecydowanych reakcji – mówi Łukasz Dominiak.

       Oprócz konsekwencji brexitu oraz importu drobiu z Brazylii, będącego zagrożeniem dla unijnych konsumentów, co jasno wynika z raportu z audytu przeprowadzonego przez ekspertów Komisji Europejskiej na tamtejszym rynku, Łukasz Dominiak podjął temat aktualny z punktu widzenia interesów polskiego i unijnego drobiarstwa, tj. problem wprowadzania na rynek wspólnotowy mięsa drobiowego z Ukrainy po zaniżonych cenach, z wykorzystaniem luk prawnych. Zaznaczył, że praktyka ta znacząco utrudnia funkcjonowanie unijnym hodowcom, producentom drobiu oraz zakładom ubojowym, co odbija się na ich kondycji.

    -Cieszy mnie to, iż na początku mojej pracy udało się wprowadzić do agendy spotkania i poruszyć praktycznie wszystkie najważniejsze tematy dotyczące unijnego sektora drobiarskiego, począwszy od kwestii rynku wspólnotowego i handlu międzynarodowego, poprzez sprawy związane z weterynarią i dobrostanem zwierząt, na problemie przywrócenia możliwości krzyżowego skarmiania drobiu i trzody przetworzonym białkiem zwierzęcym kończąc. Cel, jaki postawiłem przed sobą, to przede wszystkim podejmowanie działań, które pozwolą Grupie Dialogu Społecznego jak najlepiej zadbać o interesy unijnych hodowców i producentów drobiu. Ważną kwestią jest dla mnie również stałe wzmacnianie pozycji europejskiego drobiu na świecie – podsumował Łukasz Dominiak.

      Podczas posiedzenia nowo powołany Przewodniczący podkreślił, że łącząc siły, producenci i hodowcy drobiu mogą osiągnąć więcej poprzez podejmowanie zintegrowanych działań na dużą skalę. Dlatego tak ważny jest ich aktywny udział w pracach Grupy Dialogu Społecznego ds. Drobiu i Jaj przy Komisji Europejskiej.

Łukasz Dominiak ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. W końcowym okresie studiów związany był m.in. z katedrą Agrobiznesu SGH, a także odbył staż na Chicagowskiej Giełdzie Towarowej (CME). Funkcję Dyrektora Generalnego KRD-IG objął w 2011 roku. Oprócz pracy na szczeblu krajowym, posiada duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Jest odpowiedzialny m.in. za działania mające za celu pozyskiwanie nowych rynków zbytu oraz promocję polskiego mięsa drobiowego za granicą, odnosząc na tym polu duże sukcesy. Jako przedstawiciel KRD-IG od lat aktywnie współpracuje z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim, a także unijnymi organizacjami branżowymi: ELPHA, a.v.e.c. i CLITRAVI. Teraz ta współpraca z pewnością jeszcze bardziej się zacieśni.

Reklama

Partnerzy

Skip to content